Czas czytania: 4 minutes

Operacje plastyczne nierefundowane przez NFZ obarczone są wielkimi kosztami z prywatnej kieszeni pacjenta. Terminy u chirurgów plastycznych zarezerwowane są na kilka miesięcy do przodu. Pacjenci muszą wpłacać zaliczkę lub zadatek.  Jaka jest między nimi różnica?

Obserwujemy co jakiś czas kolejne tematy na forach, gdzie pacjenci nadal nie rozumieją różnicy między zadatkiem a zaliczką. Szkoda, że podpisywane umowy nie zawsze są rozumiane przed pacjentów. W rezultacie mają wiele problemów, stresu i niepotrzebnych konfliktów na linii pacjent-lekarz, pacjent-klinika.

Cena operacji plastycznej


Dla pacjenta, który dostaje rachunek za operację plastyczną, jest tylko cyfrą i to trzeba przyznać, że sporą. Wiele pacjentek latami zbiera na zabiegi chirurgii plastycznej i często roztrząsają ten temat na wielu forach i grupach internetowych związanych z operacjami plastycznymi. Oczekiwanie na termin przysłania im często zdrowe i chłodne podejście do tematu umowy, którą podpisały i zgodziły się na jej warunki.

Bardzo często nie mają pojęcia, co wchodzi w skład tej sumy. Przypominamy dla lepszego zrozumienia samego tematu ZADATKÓW i ZALICZEK oraz samych umów podpisywanych przed zabiegiem po wyznaczeniu terminu operacji czym jest cena za operację i co jest w niej zawarte.

zaliczka czy zadatek


"Niejednokrotnie nieporozumienia między pacjentem a lekarzem wynikają z braku świadomości pacjenta, który nie rozróżnia zaliczki od zadatku. To prowadzi do ogromnego rozczarowania i konfliktów. Edukacja i wzajemne zrozumienie są kluczowe dla budowania harmonijnej relacji lekarz-pacjent."

Anna Jaskiewicz Golden Medical Media

Co wchodzi w cenne zabiegu chirurgicznego ?

 1. Wynagrodzenie dla całego zespołu
 2. Koszty materiałów zużytych podczas zabiegu (szwy, opatrunki i reszta sprzętu)
 3. Znieczulenie i jeśli jest pełna narkoza, cena wzrasta. Leki oraz sprzęt potrzebny do znieczulenia ogólnego jest również wliczony, oraz praca anestezjologa
 4. Leki i materiały potrzebne do pielęgnacji pacjenta po zabiegu
 5. Opieka po zabiegu
 6. Koszt wyżywienia i pobytu w Klinice
 7. W cenie często zawarte jest doświadczenie specjalisty, renoma Kliniki
 8. Badania kontrolne prowadzone w odpowiednich odstępach czasowych po zabiegu

Kiedy rozpoczyna się procedura zabiegowa?

Procedura samego zabiegu rozpoczyna się w klinice jeszcze przed przybyciem pacjenta. Sam termin jest już sygnałem do rozpoczęcia przygotowania przez klinikę procedury, m.in. zamawianie implantów piersi i innych niezbędnych elementów. Pacjent, po ustaleniu terminu, jest proszony o dokonanie przedpłaty lub wpłaty części ustalonej ceny zgodnie z umową.

W tym momencie ważne jest, aby pacjent wiedział, czy jest to zaliczka, czy zadatek. Strata kontroli nad tym, co się podpisuje i na co się godzi, może prowadzić do poważnych problemów, ponieważ istnieje znacząca różnica między tymi pojęciami. Pacjent często nie myśli w sposób klarowny, jest podekscytowany decyzją o operacji plastycznej, spełnieniem marzeń, i wydaje mu się, że najważniejszy etap jest już za nim, ponieważ zarezerwował termin zabiegu. Jednak ważne jest, aby zachować czujność i dokładnie zrozumieć warunki finansowe oraz zobowiązania przed samym zabiegiem.

Jaka jest różnica między zaliczką a zadatkiem?

Problem zaczyna się, kiedy jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy. Zdarza się to bardzo często z różnych powodów, a sama umowa ma zabezpieczyć, jak i jedną tak i drugą stronę. Małe różnice leżą właśnie w warunkach przedpłaty zapisanej w umowie i podpisanej przez pacjenta.

Zaliczka jest to część zapłaconej ceny za operację plastyczną. Czyli np. w dniu zabiegu a dokładniej na chwilę przed nim (w umowie mamy dokładnie wyszczególnioną datę) pacjent obowiązany jest wpłacić resztę umówionej sumy.

 • Jeśli umowa jest niewykonana lub nienależycie wykonana, zaliczka powinna być zwrócona pacjentowi.

Zadatek tak samo, jak zaliczka jest wliczany na poczet sumy, która jest umówiona za operację plastyczną. Jednak różnica polega na tym, że:

 • w przypadku rozwiązana umowy przez dwie strony zadatek wraca do pacjenta, ale bez obowiązku zapłaty dwu krotności zadatku.
 • Tak samo jest w przypadku kiedy obydwie strony nie wywiążą się z umowy lub niewywiązanie nastąpi na skutek okoliczności, na które żadna ze stron nie miała wpływu.
 • W razie niewykonania umowy przez lekarza (klinikę) pacjent może odstąpić od umowy i zażądać dwu krotność wpłaconego zadatku.
 • Jeśli to pacjent po wpłaceniu zadatku nie wywiązał się z umowy, lekarz (klinika) może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek.

Prosimy uważnie czytać umowy i zanim zgodzimy się na wszystko w nich zawarte i podpiszemy, omówmy z lekarzem (kliniką) każdą niejasność, by mieć pewność, że jesteśmy świadomi, na co się decydujemy.

Dla większości z nas słowo zadatek i zaliczką mogą być do siebie podobne i wiele osób myśli, że to jedno i to samo a różnicą się tylko tym, że jedno słowo jest synonimem drugiego. Niestety tak nie jest.

Podpisując umowę, przyjmujemy wszystko, co jest w niej zawarte.

Podstawa prawna

Art. 394. Znaczenie zadatku
Dz.U.2020.0.1740 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Podsumowanie od redakcji:

Różnica między zaliczką a zadatkiem w kontekście umowy dotyczącej operacji plastycznej może prowadzić do nieporozumień i problemów. Zaliczka stanowi część zapłaconej sumy przed zabiegiem, która jest wliczana w całość ustalonej ceny. W przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania zaliczka powinna być zwrócona pacjentowi.

Natomiast zadatek, podobnie jak zaliczka, jest wliczany w całość umówionej sumy, ale różnica polega na tym, że w przypadku rozwiązania umowy przez obie strony zadatek jest zwracany pacjentowi bez obowiązku zapłaty dwukrotności zadatku. Ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami finansowymi umowy i omówienie ewentualnych niejasności z lekarzem lub kliniką przed podpisaniem umowy. Przyjęcie terminologii i warunków umowy wiąże się z pełnym zrozumieniem i akceptacją.

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.