Czas czytania: 3 minutes

Zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym. Nie zamierzamy komentować poniższych słów, ale prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki. Jest to odpowiedź na petycję złożoną 7.08.2020 roku w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa.

Cytujemy również post ze strony Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych:

Prezentujemy kolejną odsłonę procesu regulacji prawnych rynku medycznego w Polsce. Tym razem zapraszamy do zapoznania się z pismem, stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w sprawie regulacji zawodu kosmetologa. 

Warto przypomnieć, jak długą przeszliśmy już drogę. Od inicjatywy SLDE i spotkania w Senackiej Komisji Zdrowia, poprzez wypracowanie pojęcia „medycyny estetycznej” w ramach zawiązanej Koalicji na spotkaniu w Naczelnej Izbie Lekarskiej i z pomocą Naczelnej Rady Lekarskiej, po spotkania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, czy nasze propozycje konkretnych rozwiązań prawnych. Wszystkie te działania niestrudzenie prowadzi dr n. med. Ewa Kaniowska, wiceprezes SLDE.

Jednak wcześniej prosimy o zapoznanie się z petycją kosmetologów:

PETYCJĄ w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa jest do wglądu na stronie gov.pl

Petycja w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa.pdf Google Chrome 16.06.2023 22 51 22 2

Wersja PDF do ściągnięcia: https://www.gov.pl/att…/a8b71910-1226-41a2-b1ce-472140a10cff

Poniżej cytujemy w całości odpowiedź Małgorzaty Zadorożnej  Dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki.


Warszawa, 14 sierpnia 2020 r.
KNM.055.4.2020

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 7 sierpnia br. w sprawie uregulowania zwodu
kosmetologa, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki uprzejmie prosi o przyjęcie
poniższych informacji.
Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2019 r., poz. 945) dział zdrowie
obejmuje m.in. zawody medyczne. W związku z powyższym, w gestii ministra
właściwego do spraw zdrowia leży m.in. prowadzenie spraw związanych
z wykonywaniem zawodów medycznych. Osoby uprawnione do wykonywania zawodu
medycznego, w świetle obowiązujących przepisów posiadają uprawnienia do udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) są działaniami
służącymi zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innymi
działaniami medycznymi wynikającymi z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich wykonywania.
W odniesieniu do zawodu kosmetologa pragniemy zauważyć, iż kształcenie w tym
zawodzie realizowane jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie
kosmetologii. Absolwent ww. studiów powinien posiadać umiejętności posługiwania się
wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu
kosmetologii. Powinien umieć m.in.: planować rodzaj zabiegu kosmetycznego
i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne,
pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, prawidłowo
odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania jak również organizować
i prowadzić gabinet kosmetyczny. Ponadto studia drugiego stopnia na kierunku
kosmetologia powinny przygotowywać absolwenta do pracy w każdym dziale szeroko
rozumianego, doskonale rozwijającego się przemysłu kosmetycznego, a także do
prowadzenia badań naukowych w tej rozwijającej się dziedzinie.
Należy zaznaczyć, iż zadania zawodowe absolwentów studiów w zakresie kosmetologii
są w dużej części tożsame z zadaniami do wykonywania, których został przygotowany
technik usług kosmetycznych, który kształcony jest w systemie szkolnictwa średniego.
Jednakże absolwenci studiów wyższych mają szersze kompetencje i posiadają szerszy
zakres umiejętności. Dodatkowo warto podkreślić, iż kształcenie na studiach pierwszego
stopnia trwa nie krócej niż 6 semestrów, natomiast kształcenia na studiach drugiego
stopnia trwa nie krócej niż 4 semestry a kształcenie w zawodzie technik usług
kosmetycznych trwa 2 lata.
Jednakże pomimo realizacji w trakcie kształcenia pewnych treści z zakresu nauk
medycznych, nauk o zdrowiu, które są niezbędne do wykonywania ww. zadań,
kosmetolog nie jest przygotowany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a zakres
przedmiotowego zawodu bliższy jest zabiegom pielęgnacyjnym i kosmetycznym, które
realizowane są w gabinetach kosmetycznych niż w podmiotach leczniczych. Zabiegi,
które obejmuje swoim zakresem kosmetolog czy technik usług kosmetycznych są
bezinwazyjne i związane są ściśle z estetyką i pielęgnacją i z medycznego punktu
widzenia nie są działaniami wynikającymi z procesu leczenia.
Mając na uwadze powyższe, podkreślenia wymaga fakt, iż osoby wykonujące ten zawód
nie posiadają wykształcenia medycznego i tym samym zawód kosmetologa nie jest
zawodem medycznym.
Mając na uwadze powyższe, w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód
technik usług kosmetycznych został wskazany jako zawód właściwy dla ministra
właściwego do spraw gospodarki, a nie dla ministra zdrowia, gdyż nie udziela on
świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, a realizuje usługi dla ludności w
gabinetach kosmetycznych.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z poszczególnych zakresów nie została wymieniona osoba
posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu kosmetologa. Jednocześnie
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) nie zostało wyszczególnione
stanowisko kosmetologa.
Mając na uwadze, iż działania podejmowane przez kosmetologa nie są świadczeniami
zdrowotnym udzielanymi w podmiotach leczniczych uprzejmie informujemy, iż nie jest to
zawód medyczny leżący w gestii ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

Z poważaniem,
Małgorzata Zadorożna
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/


ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.