Czas czytania: 2 minutes

Innym bardzo poważnym błędem, z którym mamy do czynienia jest wybór niewłaściwej metody lub wadliwego sposobu leczenia przez lekarza, bądź nienależyte dokonanie operacji, poszerzenie pola operacyjnego bez takiej konieczności. Błąd ten jest nazywany błędem terapeutycznym i może być on również związany z podjęciem zabiegu operacyjnego, mimo przeciwwskazań lekarskich. Błąd ten może mieć charakter samoistny, a mianowicie występuje pomimo prawidłowo postawionej diagnozy, jak również może być kontynuacją błędu diagnostycznego. Polega on na stosowaniu metod niezgodnych z obowiązującą wiedzą i praktyką medyczną oraz na stosowaniu, w trakcie terapii, wadliwych metod leczenia.

Szczególną postacią błędu terapeutycznego jest tzw. błąd operacyjny, który polega na nieprawidłowym przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego przez lekarza, co w zasadzie wywołuje najpoważniejsze skutki w postaci szkód nieodwracalnych, np.; niedotlenienie płodu, jak również ciężkie dziecięce porażenie mózgowe. W medycynie przyjmuje się również, że abberacyjna diagnoza też może przyczynić się do zaistnienia błędu terapeutycznego poprzez wybór niewłaściwego sposobu przeprowadzenia porodu. (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. I ACa 1131/05).

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 8 lutego 2006 roku stwierdził, że " błąd w diagnozie prowadzący do podjęcia wadliwej decyzji o zakończeniu porodu drogami natury polegał na niepodłączeniu u rodzącej zapisu KTG, który wykazałby  nieprawidłowości świadczące o dyskomforcie płodu i zagrożenia niedotlenieniem".

Inny przykładem do którego możemy zaliczyć występowanie błędu terapeutycznego jest przepisanie choremu pacjentowi leku innego, niż powinien zażyć, który w końcowej fazie doprowadził go do śmierci, a pacjent został pozbawiony natychmiastowej fachowej pomocy (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 grudnia 1954 r., sygn. akt I C 1673/53; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt I ACa 575/04; PiM 2008/3/140143).

Lekarza może obciążać tylko taki błąd, który jest co najmniej skutkiem lekkomyślności lub niedbalstwa, a zatem jest przez niego zawiniony (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1974 r., sygn. akt III KR 311/73, LEX nr 21606; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1960 r., sygn. akt II K 675/60, OSNPG 1961/1/1). Zatem należy pamiętać, że tylko błąd zawiniony powodować może odpowiedzialność lekarza za wyrządzoną pacjentowi szkodę. W tej sytuacji należałoby ocenić całe postępowanie lekarza poprzez zastosowanie odpowiednio obiektywnego i abstrakcyjnego kryterium zewnętrznego, które dotyczy danego zdarzenia. Ścisłe mówiąc, w takiej sytuacji należy porównać funkcjonowanie danego lekarza ze wzorcem przeciętnego starannego lekarza, bądź lekarza specjalisty z określonej dziedziny medycznej. Jeżeli w postępowaniu sądowym zostanie wykazane, że zachowanie danego lekarza w znacznej mierze odbiega od określonego wzorca jego zachowania, wówczas można przyjąć je za zawinione.

Źródła:

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 );

-Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta ( Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417) ;

- Wyrok SA w Poznaniu z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. I ACa 1131/05;

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 grudnia 1954 r., sygn. akt I C 1673/53- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt I ACa 575/04; PiM 2008/3/140143;

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1974 r., sygn. akt III KR 311/73, LEX nr 21606;

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1960 r., sygn. akt II K 675/60, OSNPG 1961/1/1;

Redaktor Rafał Głuszcz

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.