Czas czytania: 2 minutes

W ostatnim czasie wiele słyszymy w mediach, że pacjenci mają bardzo duże problemy z uzyskaniem dokumentacji medycznej od placówki, która udzielała im pomocy. Często są to problemy prawne, jak w przypadku wypadku samochodowego, na którego skutek po poszkodowany doznał ciężkiego urazu ciała lub rozstroju zdrowia (patrz art. 444 §1 K.C.), a w następstwie poszkodowany dochodzi odszkodowania z OC sprawcy szkody.

Leczenie poszkodowanego

W przypadku podjęcia leczenia przez poszkodowanego, jego dokumentacja medyczna jest niezbędna w celu przedstawienia. Zdarza się, że poszkodowany-pacjent na wskutek powstałych obrażeń i długotrwałej rehabilitacji nie jest w stanie samodzielnie pozyskać dokumentacji medycznej z placówki.
Procedurę udostępniania dokumentacji medycznej regulują przepisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. Ustawy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W związku z tym zapisem pacjent musi złożyć wniosek do podmiotu zarządzającego zakładem opieki zdrowotnej, dołączając dokumenty, które potwierdzają jego uprawnienia do przeglądania dokumentacji medycznej zarówno w swoim, jak i czyimś imieniu.

Dokumentacja zostanie udostępniona na podstawie

Dokumentacja zostanie udostępniona na podstawie pozytywnej decyzji osoby zarządzającej zakładem lub osoby przez nią upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona bezpośrednio do wglądu w placówce udzielającej świadczenia zdrowotnego, w kilku formach (wyciągi, odpisy, kopie akt, a także poprzez wydanie oryginału dokumentów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu).
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma zawsze pacjent, osoba będąca jego przedstawicielem ustawowym oraz osoba upoważniona przez pacjenta. (Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta -Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417). W razie śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia (małżonek, dzieci), o czym mówi art. 26 ust. 2 ww Ustawy.

Ponadto należy pamiętać, że poza wymienionymi najbliższymi osobami chorego, dostępna mocy aktów prawnych-mają podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru lub organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, a także szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu (art. 26 ust.3 i ust.4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta -Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

W większości przypadków za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę, a zakład opieki zdrowotnej musi wystawić pokwitowanie, na co wskazuje art. 28 ust.1 ww. ustawy.
Należy również zwrócić uwagę, że placówki zdrowotne są administratorami danych osobowych pacjentów i muszą przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku wystąpienia problemów z wydaniem dokumentacji medycznej można skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.
Drodzy pacjenci, aby w przyszłości uniknąć problemów z otrzymaniem dokumentacji medycznej, należy przede wszystkim złożyć pełnomocnictwo do kartoteki pacjenta, która pozwoli najbliższym na wgląd w dokumentację za życia, jak i po śmierci chorego.

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
* Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417)
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
Autor: Rafał Głuszcz
doradca prawny

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.